فاز2 بوستان پرواز
فاز2 بوستان پرواز
  پارك پرواز ، در بالاي تپه هاي ارتفاعات شمال غربی تهران و در شهرك مخابرات واقع است که هر چند مدت زیادي از احداث آن نمی گذرد، موقعیت ممتاز آن توجه عده زیادي  را به خود جلب کرده است . ...
1398/3/26

 

در طراحی این بخش از پارك به پتانسیل هاي موجود در سایت توجه شده و از آنجا که سایت مورد نظر داراي شیب بسیار زیادي است که در بسیاري از نقاط برابر با 35 درصد می باشد، بیشتر ین سطحی که براي طراحی مد نظر قرار گرفته است به طور عمده در محدوده هایی است که به نسبت سایر مناطق مسطح ترند و سطح وسیع تر با اختلاف  ارتفاعی کمتري را در بر می گیرند.به عبارت دیگر خطوط تراز در این محدوده ها با فواصل بیشتري از هم قرار گرفته اند و فضاي مناسبی را جهت طراحی ایجاد میکنند.

مسیرهاي حرکتی به چند دسته تقسیم می شوند.یک مسیر سلامت در محدوده جانبی پارك در نظر گرفته شده است که محور حرکتی مناسبی جهت پیاده روي مراجعه کنندگان  به پارك را ، تامین می کند. مسیر دوم که به طور شاخص اصلیترین بخش از طراحی است و به شکل یک لوپ بسته حرکتی در نظر گرفته شده است ،ناظر را به گره هاي طراحی  شده میرساند.به عنوان مثال گذر از کنار باغ موزه ها با عناوین مختلف و یا برج پرواز و یا میدان فرود .

از آنجا که از نام پارك بر می آید، حس پرواز در نقاط مختلفی از این سایت ، به هنگام قرار گرفتن در آن نقاط در ذهن تدایی می شود و این مهم به عنوان یک نقطه قوت موثر در طراحی پارك مد نظر قرار داده شده است.در 2 نقطه از سایت مزبور،منظر گاه هایی در نظر گرفته شده که یکی در نزدیکی ورودي است و دیگري در بالاترین تراز توپوگرافی  موجودمی باشد که مکان دوم با طراحی شدن سکو و برج پرواز با فرم خاص و تدایی گر خود ،برنقش منظر گاهی تاکید بیشتري میکند.ارتباط این دو نقطه توسط مسیر هاي درجه  دو به میدان فرود میسر می گردد.میدانی که به عنوان مر کز تجمع این پارك در فضاي باز به حساب می آید و بیشترین سطح در یک تراز با عملکرد فضاي مکث را ایجاد  میکند.به طور کل مسیر هاي حرکتی طراحی شده با عرض حدودي 6 متر ،منطبق بر مسیرهاي موجود در سایت قبل از شروع طراحی هستند.بدین ترتیب حجم عملیات خاکبرداري  و خاکریزي مورد نظر تا سطح قابل توجهی کاهش می یابد.مسیر هاي دسترسی در نظر گرفته شده در شیب هاي زیاد هم از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به مسیر هاي ایجاد شده توسط مراجعین ، که خود مبنی بر مناسب بودن این مسیر ها جهت برقراري لینک ارتباطی بین تراز ها است، طراحی شده است.

در تراز پایین و بالا ي سایت که مرز مشترك خطی شکلی با پارك دارد بافت مسکونی مشاهده میشود با این تفاوت که مرز مشترك موجود در تراز بالا ،خیابان با دسترسی  اصلی و در تراز پایین کوچه با دسترسی محلی است.در تراز پایین و بالا دو خیابان عمود بر محور اصلی سایت به چشم می خورند که امتداد آنها و تقاطع این خطوط با پارك  ،  مکانهایی را مشخص می کند که در طراحی باید مدنظر قرار داده می شدند.در تراز پایین این نقطه، ورودي دیگري را تامین میکند که با توجه به مجاورت بافت مسکونی اطراف،  نقش موثري در جذب رهگذران به پارك دارد.در تراز بالا نیز ، بزرگترین باغ مو ضوعی در این قسمت طراحی شده که به عنوان یک نقطه جذاب در پارك و با عملکرد جذب جمعیتی در نوع خود، از اهمیت بسزایی برخوردار است.در انتهاي لوپ حرکتی در منتها الیه غربی پارك، رمپ با عرض وسیعی -به عرض 6 متر ،با تبعیت از عرض مسیرر اصلی در نظر گرفته شده که در ترازهاي مختلف فضاهاي مکثی با هویت هاي متفاوتی، ایجاد می کند که از آن به عنوان باغ موضوعی یاد شده است.رد پاي قطعی همین فضاهاي  مکث در سمت شمالی پارك به چشم میخورد. فرم آزاد ، ارگانیگ و رشته اي خطوط کانسپت طراحی بوده ، خطوطی که با توجه به پتانسیل هاي موجود سایت کشیده شده اند تا با بهره گیري از نقاط قوت آن ، در شکلگیري ایده اصلی و به تفصیل در فرآیند طراحی،به کمک آیند.

از آنجا که در طراحی هر پارك به عنوان فضاي سبز شهري باید به تامین پارکینگ توجه کرد،در طراحی این پارك نیز تعداد کافی پارکینگ حاشیه اي و متمرکز در نظر گرفته شده  است. فضاهاي فرهنگی و رفاهی دیگري مثل کافه تریا و... نیز در حوالی منظرگاه هاي اصلی در نظر گرفته شده است که محیط مناسبی را جهت استراحت و مکث فراهم آورده  و بر عملکرد این فضاها تاکید میکند.

مشخصات پروژه :

·         مساحت کل بوستان 11 هکتار

·         مساحت معابر 10،000 متر مربع

حجم عملیات اجرایی انجام شده تا کنون:

·         اجرای معابر 1500 متر مربع

·         اجرای دیوار سنگی 1700 متر مکعب

·         تثبیت خاک 10،000 متر مربع

·         خاکبرداری 100،000 متر مکعب

·         اجرای باکس بتنی 55،000 عدد

·         اجرای آبنما به مساحت 250 متر مربع

·         اجرای مخزن بتنی به حجم 500 متر مکعب

·         اجرای جدول به طول 1700 متر

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.