تجمع دستفروشان صنايع دستي و ريختن ته سيگارها در پياده رو

تاریخ انتشار : 1398/8/29 | تعداد بازدید: 55

موضوع

تجمع دستفروشان صنايع دستي و ريختن ته سيگارها در پياده رو

شرح درخواست شهروند

تجمع دستفروشان صنايع دستي و ريختن ته سيگارها در پياده رو

متن جوابیه

استقرار اكيپ معبربان و نظارت مستمرنسبت به كنترل محل مذكور اقدام مي‌گرد همچنين محوطه و باغچه هاي اطراف بطور روزانه توسط عوامل اجرايي خدمات شهري و فضاي سبز ناحيه نظافت و پاكسازي مي‌شود .ضروري است درخصوص فرهنگ سازي هر چه بيشتراز طريق رسانه هاي عمومي تلاش گردد

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
خدمات شهری روزنامه اطلاعات 1398/8/26