پلمپ پاركينگ مجتمع مسكوني 42 واحدي واقع در خيابان نهم سعادت آباد

تاریخ انتشار : 1398/8/21 | تعداد بازدید: 69

موضوع

پلمپ پاركينگ مجتمع مسكوني 42 واحدي واقع در خيابان نهم سعادت آباد و تغيير كاربرد پاركينگ هاي مسجد سعادت آباد به واحدهاي تجاري و ...

شرح درخواست شهروند

پلمپ پاركينگ مجتمع مسكوني 42 واحدي واقع در خيابان نهم سعادت آباد و تغيير كاربرد پاركينگ هاي مسجد سعادت آباد به واحدهاي تجاري و ...

متن جوابیه

موارد اشاره شده بدون نظر اين معاونت صورت پذيرفته و در حيطه اختيارات و وظايف اين معاونت نيز نميباشد

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
شهرسازی روزنامه اطلاعات 1398/8/13