درخواست يكي از شهروندان جهت رفع مزاحمت واحدهاي خدمات خودرويي خيابان زنجان شمالي

تاریخ انتشار : 1398/8/13 | تعداد بازدید: 88

موضوع

درخواست يكي از شهروندان جهت رفع مزاحمت واحدهاي خدمات خودرويي خيابان زنجان شمالي

شرح درخواست شهروند

درخواست يكي از شهروندان جهت رفع مزاحمت واحدهاي خدمات خودرويي خيابان زنجان شمالي

متن جوابیه

از آنجاكه تجمع واحدهاي خدمات تعميرگاهي اتومبيل با قدمت حدودا 35 سال مي باشد، محور فوق الذكر را مبدل به بورس خدمات مذكور نموده ، وتداوم فعاليت واحدهاي موجود ، زمينه ساز نارضايتي اهالي وايجاد گره ترافيكي در محل را موجب گرديده است ، بدين منظور طي ساليان گذشته نسبت به صدور آراي كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها جهت كليه واحدهاي موجود (حدود 60 واحد) اقدام گرديده ، ليكن به دليل اينكه اكثريت واحدهاي مورد نظر امكان ورود خودرو به داخل واحد را دارا مي باشند ، از سوي كميسيون بند 20، واجد شرايط جهت ادامه فعاليت تشخيص داده شده و مشمول رأي تمهيدات (فعاليت مشروط) گرديده اند، لذا چندين مرحله پلمپ آنها از سوي اداره ساماندهي ناحيه ، پس از چند روز و مطابق مقررات ، منجر به فك پلمپ قانوني آنها شده (با مجوز شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر) و نهايتا بازدارندگي لازم جهت ممانعت از فعاليت ذينفعان واحدهاي مورد نظر در معابر عمومي را موجب نگرديده است؛ ضمن اينكه اين منطقه به موازات پيگيري آراي كميسيون بند 20 از ساير اهرم هاي قانوني موجود جهت كنترل محور ياد شده استفاده نموده ، كه از جمله اين اقدامات به مواردي همچون : پيگيري 6 فقره پرونده كميسيون ماده صد، جلب همكاري پليس راهور در زمينه جريمه خودروهاي در دست تعمير در خارج از واحدهاي صنفي ، جمع آوري تعميركاران سيار، جمع آوري وسايل و ادوات مربوط به تعميركاران از معابر عمومي ، گشت زني مكرر نيروهاي معبربان در محور يادشده ، جلوگيري از فعاليت تعميركاران در معابر عمومي ، برگزاري جلسات مكرر با صاحبان مشاغل موجود و اهالي در زمينه جلب همكاري ايشان ، نصب بنرهاي اطلاع رساني در خصوص جلوگيري از فعاليت تعميرگاهها در معابر عمومي و ... مي توان اشاره نمود؛ وليكن به دليل گستردگي فعاليت واحدهاي موجود و ساير بخش هاي دولتي مرتبط تا كنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده است، مضاف بر اينكه پارك خودروها و مراجعات به برخي از مراكز دولتي پر رفت و آمد واقع در خيابان زنجان شمالي ، همچون : پايگاه دوم پليس آگاهي ، ستاد ترخيص خودرو و موتورسيكلت پليس راهور و اداره كل شهرستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران نير موجب تشديد معضلات ايجاد شده گرديده است؛ علي ايحال با عنايت به مراتب فوق الاشاره به نظر مي رسد، رفع معضلات ايجاد شده صرفاّ با همكاري همه ادارات و سازمان هاي ذيربط و با به كارگيري كليه ظرفيت هاي موجود امكان پذير مي باشد ، آنچنان كه اين منطقه علاوه بر برخوردهاي قانوني در راستاي تقليل مزاحمت ها ، نسبت به انتقال اداره مديريت پسمانداين منطقه، واحد موتوري سنگين و كارگاه اداره زيباسازي از خيابان مذكور و ايجاد فضاي سبز اقدام نموده است؛ عليهذا با عنايت به وظيفه ذاتي نواحي ،كنترل ونظارت مستمر محور مذكور از طريق عوامل ناحيه 6 اين منطقه به صورت ويژه در دستور كار روزانه اين ناحيه قراردارد .

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
خدمات شهری روزنامه ايران 1398/8/8