شهروند محترم مبني بر مشكلات ترافيكي اخير در خيابانهاي پاتريس لومومبا و ملكوتي در تاریخ 98/7/18

تاریخ انتشار : 1398/7/24 | تعداد بازدید: 97

موضوع

شهروند محترم مبني بر مشكلات ترافيكي اخير در خيابانهاي پاتريس لومومبا و ملكوتي

شرح درخواست شهروند

پيام شهروند محترم مبني بر مشكلات ترافيكي اخير در خيابانهاي پاتريس لومومبا و ملكوتي كه بواسطه اجراي زيرگذر گيشا ايجاد شده است

متن جوابیه

زيرگذر مذكور در راستاي ارتقاي سطح ايمني پل قديمي موجود و كاهش معضلات ترافيكي آن محدوده و از طريق معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در حال احداث مي باشد كه برخي از معابر منتهي به محدوده بدليل عمليات اجرايي بصورت موقت مسدود گرديده است و بالتبع موجب افزايش بار ترافيكي مسيرهاي جايگزين شده است

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
روزنامه شرق