تقاضا از شهرداري منطقه دو در تاریخ 97/6/16

تاریخ انتشار : 1397/8/12 | تعداد بازدید: 487

موضوع

تقاضا از شهرداري منطقه دو

شرح درخواست شهروند

آسفالت خيابان خوشرو، حدفاصل خيابان هاي بهبودي و شادمان به مرور زمان از ميان رفته است و نياز به مرمت دارد. از شهرداري منطقه 2 مي خواهيم در اين مورد اقدام كند

متن جوابیه

آدرس مذكور(خيابان خوشرو حدفاصل بهبودي-شادمان) كه توسط كارشناسان اين حوزه بازديد به عمل آمد، وضعيت معبر مذكور از لحاظ امكانبهره برداري مطلوببوده و در اولويت اجراي آسفالت نمي باشد

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید
معاونت فنی عمران اطلاعات 97/7/19