شهرداری منطقه 2 پاسخگو باشد در تاریخ 97/5/29

تاریخ انتشار : 1397/6/21 | تعداد بازدید: 562

موضوع

شرح درخواست شهروند

متن جوابیه

تهیه جوابیه توسط معاونت نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در جراید