اسکان کارگری شهرک هما
اسکان کارگری شهرک هما
توضیحات: اسکان نیروهای خدمات شهری
  • تاریخ شروع پروژه : 1398
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12
  • آدرس:
درصد پیشرفت پروژه
67%