پل مکانیزه
پل مکانیزه
توضیحات: مکانیزه نمودن پل عابر پیاده ،تسهیل در تردد عابرین پیاده از عرض بزرگراه یادگار امام (ره)
  • تاریخ شروع پروژه : 1397
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/02
  • آدرس: تقاطع خیابان فرحزادی و بزرگراه یادگار امام (ره)
درصد پیشرفت پروژه
100%