حوضچه رسوبگیر سیل برگردان غرب
حوضچه رسوبگیر سیل برگردان غرب
توضیحات: ترمیم مسیل، احداث کانال مسیل انحرافی به طول380 متر و حوضچه رسوبگیر 3500 متر مربع
  • تاریخ شروع پروژه : 1393
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/12
  • آدرس: تقاطع شهید آریافر
درصد پیشرفت پروژه
40%