دستگاه خود دریافت پسماند خشک (RVM)
دستگاه خود دریافت پسماند خشک (RVM)
توضیحات: دستگاه خود دریافت پسماند خشک جهت سهولت دسترسی شهروندان و بهرهمندی از تسهیلات آن
  • تاریخ شروع پروژه : 1397
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398
  • آدرس: فروشگاه های زنجیره ای سطح منطقه
درصد پیشرفت پروژه
30%