اصلاح هندسی تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله و بلوار تیموری
اصلاح هندسی تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله و بلوار تیموری
توضیحات: احداث دوربرگردان و پهلوگاه، کانالیزه کردن و ایمن سازی حرکتهای عبوری در تقاطع
  • تاریخ شروع پروژه : 1397/02/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/04/01
  • آدرس: انتهای بلوار شهید تیموری تقاطع بزرگراه شهید شیخ فضل الله نوری
درصد پیشرفت پروژه
%