احداث پل، تعریض معبر و بازسازی دسترسی های تقاطع کوهستان - بزرگراه یادگارامام (ره)
احداث پل، تعریض معبر و بازسازی دسترسی های تقاطع کوهستان - بزرگراه یادگارامام (ره)
توضیحات: احداث  پل (طول دهانه : 46 متر - عرض پل : 9 متر) - اصلاح هندسی و بازسازی سه رمپ دسترسی شامل اجرای معبر، دیوار و شبکه جمع آوری آبهای سطحی (طول رمپ و لوپ ها : 1100 متر )
  • تاریخ شروع پروژه : 1395/012/01
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/11/01
  • آدرس: تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) با بلوار کوهستان
درصد پیشرفت پروژه
%