جلسه کمیته نظارت منطقه 2 درحوزه های اجرایی با حضور معاونین برنامه ریزی و توسعه شهری، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست و سایر مدیران و کارشناسان ذیربط برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، زهرا مبینی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری با اعلام این خبر گفت : موضوع بررسی در این جلسه به  قراردادهای در دست انعقاد و پیش بینی مقادیر اسناد مالی مربوطه و مبالغ اعتبار مورد نیاز هر یک از قراردادهای حوزه هایی اجرایی اختصاص داشت و مقرر شد نسبت به پیگیری ویژه جهت انعقاد قراردادها و ارسال صورت وضعیت ها تا سقف اعتبارات تخصیص یافته اقدام شود.

وی افزود: بررسی نحوه فرآیند ارسال و ثبت هزینه اسناد مرتبط با رفت و روب و نگهداری فضای سبز منطقه و ارسال به موقع صورت وضعیت های رفت و روب و نگهداری فضای سبز جهت تعهد و ثبت هزینه از دیگر محورهای این جلسه بود.

 شایان ذکر است کمیته نظارت برنامه و بودجه منطقه2 با هدف هماهنگی و یکپارچه سازی اطلاعات و به منظور افزایش پیشرفت ریالی و فیزیکی و ارتقاء درصد جذب بودجه و ثبت هزینه برگزار می شود.