به همت واحد بازيافت خدمات شهري  ناحيه 5 درراستاي نگهداشت شهرو ارتقاء آگاهي شهروندان در خصوص تفکيک زباله وحفظ محيط زيست ،رعايت مسائل بهداشتي ،آموزش چهره به چهره و (برگزاري کارگاه آموزشي  mrf) در دبيرستان حسينيه انجام شد