واحد بازيافت خدمات شهري  ناحيه 5 درراستاي نگهداشت شهرو ارتقاء آگاهي شهروندان در خصوص تفکيک زباله وحفظ محيط زيست ،رعايت مسائل بهداشتي ، ضمن اسقرار ايستگاه اطلاع رساني در محل پارک جاويدوآموزش چهره به چهره ،نسبت به نظارت برجمع آوري  وتفکيک پسماند خشک و اهداي وسايل شوينده در مقابل در يافت پسماندهاي خشک شهروندان اقدام کرد اين امر مورد استقبال شهروندان قرار گرفت