عملیات پاکسازی پوستر و برچسب خیابان هرمزان کوچه سروش انجام شد.

 

 

 

 

به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  پاکسازی پوستر و برچسب خیابان هرمزان کوچه سروش توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 

 

 

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  آراستگی و زیبایی  سطح شهر عملیات امحا دیوار نویسی خیابان های سطح محدوده توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد

 

 

 عملیات پاکسازی پوستر و برچسب خیابان دهم پیروزان جنوبی انجام شد

 

 

به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات پاکسازی برچسب خیابان خیابان دهم پیروزان جنوبی انجام شد.

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  آراستگی و زیبایی  سطح شهر عملیات امحا دیوار نویسی خیابان های سطح محدوده توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد

 

 

عملیات تعویض و مرمت چرخ مخزن میدان صنعت بلوار شهید فرحزادی جنب مجتمع میلاد نورتوسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه عملیات تعویض و مرمت چرخ مخزن میدان صنعت بلوار شهید فرحزادی جنب مجتمع تجاری میلاد نور توسط  واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد .


 

عملیات رفت و روب رفیوژ وسط یادگار دو طرف توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد

 

 

به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت و روب رفیوژ وسط یادگار دو طرف به همت واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست عملیات رفت و روب بزرگراه های ناحیه انجام شد.

 

 

 

عملیات پاکسازی کانیو کوچه اسماعیلی توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد

 

 

 به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات کانیو کوچه اسماعیلی توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست عملیات پاکسازی کانیوکوچه اسماعیلی انجام شد.عملیات  پاکسازی نهر همت غرب به شرق بعد از یادگار امام (ره) توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  پاکسازی نهر همت غرب به شرق بعد از یادگار امام (ره)  توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  پاکسازی نهر همت غرب به شرق بعد از یادگار امام (ره در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد.
عملیات رفت وروب شیخ فضل الله شمال به جنوب زیرپل همت توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7  انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت وروب شیخ فضل الله شمال به جنوب زیرپل همت توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  رفت وروب شیخ فضل الله شمال به جنوب زیرپل همت در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شدعملیات رفت وروب همت شرق به غرب توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7  انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت وروب همت شرق به غرب توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  رفت وروب همت شرق به غرب در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شدعملیات رفت وروب بلوار خوردین جنوب به شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7  انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت وروب بلوار خوردین جنوب به شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه عملیات رفت وروب بلوار خوردین جنوب به شمال در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شدعملیات رفت وروب خیابان 7 سیمای ایران توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7  انجام شد


به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت وروب خیابان 7 سیمای ایران توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه عملیات رفت وروب  خیابان 7 سیمای ایران در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد

 

 

عمليات پیاده روسازی در خيابان هرمزان جنب کوچه یکم انجام شد
به همت واحد عمران ناحيه 
7 عمليات ترميم  و بازسازي پیاده رو خيابان هرمزان جنب کوچه یکم انجام شد.
بنا به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، اداره عمران ناحيه7 در راستاي هدايت آبهاي سطحي و  رفع آبگرفتگي معابر و رفع خطرات احتمالي اقدام به عمليات پیاده روسازی در خيابان هرمزان جنب کوچه یکم کرد.
 


 

تابلو جهت نما در بزرگراه چمران شمال به جنوب ،تقاطع همت  نصب شد
 
 واحد ترافيک ناحيه 7 اقدام به نصب تابلو جهت نما در بزرگراه چمران شمال به جنوب ،تقاطع همت  کرد.
بنا به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، واحد ترافيک ناحيه 7 جهت سهولت در تردد خودروها و حفظ امنيت اقدام به نصب تابلو جهت نما در بزرگراه چمران شمال به جنوب ،تقاطع همت  کرد.
 


دالهاي  بتني در خیابان حسن سیف بین کوچه چهاردهم تا شانزدهم نصب شدند
 
 به همت واحد عمران  ناحيه 7 چندين دال بتني در خيابان خیابان حسن سیف بین کوچه چهاردهم تا شانزدهم نصب شدند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، به همت واحد عمران ناحيه7  دالهاي بتني جهت ايمني گذر براي عابرين و خودروها در مکان مذکور نصب شدند.

 

عملیات  نظافت و شستشوی اتوبان چمران شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد


به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  نظافت و شستوی چمران شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  اتوبان چمران در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد.


عملیات  نظافت و شستشوی علائم ترافیکی اتوبان چمران شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد


به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  نظافت و شستوی علائم ترافیکی چمران شمال توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  اتوبان چمران در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد.

 

عملیات امحا دیوار نویسی خیابان ایران زمین روبه روی کوچه هفتم توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد


به همت اداره خدمات شهری ناحیه عملیات امحا دیوار نویسی خیابان ایران زمین روبه روی کوچه هفتمتوسط  واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد .

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  آراستگی و زیبایی  سطح شهرانجام شد .


عملیات امحا دیوار نویسی خیابان گل افشان شمالی مقابل پاساژ گل افشان توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه عملیات امحا دیوارنویسی خیابان افشان شمالی مقابل پاساژ گل افشان توسط  واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد .

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  آراستگی و زیبایی  سطح شهر انجام شد .

 

 

عملیات پاکسازی پوستر و برچسب خیابان هرمزان مقابل مجتمع مسکونی سعدی انجام شد.


به همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  پاکسازی پوستر و برچسب خیابان هرمزان مقابل مجتمع مسکونی سعدی توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7 پاکسازی پوستر و برچسب خیابانهای سطح شهر در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد


عملیات رفت وروب و نظافت خیابان گلستان شمالی توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7  انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات رفت وروب و نظافت خیابان گلستان شمالی توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد


عملیات  شستشوی تابلوهای شهری خیابان شهید حسن سیف توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  شستوی تابلوهای شهری خیابان سیف توسط  واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو،خدمات  اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شدعملیات  شستشوی مخازن خیابان ایوانک غرب توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شدبه همت اداره خدمات شهری ناحیه 7 عملیات  شستوی مخازن خیابان ایوانک غرب توسط واحد خدمات شهری ناحیه 7 انجام شد.

 بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو،خدمات  اداره خدمات شهری ناحیه 7  در جهت اهمیت  نظافت سطح شهر و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد

 

شورای فرهنگی در سرای محله شهرک قدس برگزار شد


به همت اداره فرهنگی اجتماعی ناحیه هفت،شورای فرهنگی و سلامت در سرا برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی منطقه دو،واحد فرهنگی اجتماعی ناحیه هفت با همکاری مدیریت محله شهرک قدس و مسئولین سلامت محله با حضور شهروندان و نیروی انتظامی و شورایاران جلسه و شورای فرهنگی و سلامت را در محله برگزار  کرد و مشکلات و نواقص محله را رفع کرد


کارگاه شناخت آسیبهای مواد دخانی در سرای محله شهرک قدس برگزار شد


به همت واحد سلامت محله شهرک قدس،کارگاه آموزشی روانشناسی در محله برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی منطقه دو،واحد سلامت محله شهرک قدس ناحیه هفت به منظور آشنایی شهروندان در خصوص آسیبهای مواد مخدر در سرای محله کارگاهی را با این عنوان برگزار کردنذر فرهنگی کتاب و کتاب خوانی در محله شهرک قدس ناحیه هفت انجام شدبه همت واحد اجتماعی فرهنگی ناحیه هفت، نذر فرهنگی کتاب در محله انجام شد

بنا به گزارش روابط عمومی منطقه دو،واحد اجتماعی فرهنگی ناحیه هفت با همکاری مسئولین سرای محله شهرک قدس اقدام به برپایی غرفه نذر فرهنگی با عنوان کتاب و کتابخوانی در محله کرد که در این غرفه حدود هفتصد جلد کتاب با موضوعات مختلف به شهروندان اهداء گردید


کارگاه مبارزه با بحران سالمندی در سرای شهرک قدس ناحیه هفت برگزار شد


به همت واحد سلامت محله شهرک قدس،کارگاه اموزشی روانشناسی در سرا برپا  شد

بنا به گزارش روابط عمومی منطقه دو،واحد سلامت محله شهرک قدس اقدام به برپایی کارگاه مبارزه با بحران سالمندی در سرا نمود که در این برنامه حدود پنجاه نفر از شهروندان در تمامی رده های سنی اطلاع رسانی شدند که با استقبال همراه شد