پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،  پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و بهسازی رشد گیاهان در فضاهای سبز سطح محدوده اقدام به پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی تا یادگار امام (ره) به متراژ 400 متر کرد .

لایروبی انهار بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، تمام انهار و جوی های حاشیه غرب به شرق  و شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی لایروبی شدند گفتنی است اداره خدمات شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و مبارزه با انباشت لجن و زباله در جوی ها و انهار سطح محدوده اقدام به لایروبی انهار و جوی های این بزرگراه از بزرگراه اشرفی تا یادگار امام (ه)کرد.

المان های شهری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در محدوده ناحیه 2 شست و شو شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، المان های شهری حاشیه هر دو لاین  بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست و دید افقی بهتر شهروندان ، اقدام به شست و شوی المانهای شهری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی تا یادگارامام (ره) کرد.

گارد ریل ها و نردهای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در محدوده ناحیه 2 شست و شو شدند

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر گاردریل ها و نرده های  بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از اشرفی تا یادگارد امام (ره) توسط عوامل خدمات شهری  ناحیه 2 شست و شو  شدند یادآور می شود در این عملیات حدود هزار و 200 متر گاردریل و نرده  شست و شو گردید.

شست و شوی پل های عابر پیاده بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پل های عابرپیاده  بزرگراه ن آیت الله هاشمی رفسنجانی شست و شو شدند. گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر و پاکیزه نگه داشتن معابر عمومی و پل های عابر پیاده سطح محدوه اقدام به شست و شوی پل عابر این بزرگراه کرد.

شست و شوی هندریل های بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، هندریل های بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شست و شو شدند .گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی هندریل های این بزرگراه کرد.

رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در محدوده ناحیه 2 انجام شد

حاشیه های کناری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی نظافت وپاکسازی شد به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و نظافت و پاکسازی محیط های شهری و بزرگراهی اقدام به رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد.

پاکسازی و لایروبی چاله زباله گیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی زیر پل اشرفی محدوده ناحیه 2 انجام شد   

پاکسازی و لایروبی چاله زباله گیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی زیر پل اشرفی انجام شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی چاله زباله گیر این بزرگراه کرد.

پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید  همت در محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،  پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید همت انجام شد گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و بهسازی رشد گیاهان در فضاهای سبز سطح محدوده اقدام به پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی تا یادگار امام (ره)  به متراژ 900 مترکرد .

 لایروبی انهار بزرگراه شهید  همت در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، تمام انهار و جوی های حاشیه غرب به شرق  و شرق به غرب بزرگراه شهید  همت لایروبی شدند گفتنی است اداره خدمات شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و مبارزه با انباشت لجن و زباله در جوی ها و انهار سطح محدوده اقدام به لایروبی انهار و جوی های این بزرگراه از اشرفی تا یادگار امام (ه) به متراژ 900 مترکرد.

المان های شهری بزرگراه شهید  همت در محدوده ناحیه 2 شست و شو شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، المان های شهری حاشیه هر دو لاین  بزرگراه شهید  همت شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست و دید افقی بهتر شهروندان ، اقدام به شست و شوی المانهای شهری این بزرگراه از اشرفی تا یادگارامام (ره) کرد.

گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  شهید  همت در محدوده ناحیه 2 شست و شو شدند

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر گاردریل ها و نرده های  بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی تا رودخانه پونک در لاین جنوبی این بزرگراه توسط عوامل خدمات شهری  ناحیه 2 شست و شو  شدند یادآور می شود در این عملیات حدود دوهزار و 700  متر گاردریل و نرده  شست و شو گردید.

شست و شوی پل های عابر پیاده بزرگراه شهید  همت محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پل های عابرپیاده  بزرگراه شهید همت  شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی 3 عدد پل عابر این بزرگراه کرد..

شست و شوی هندریل های بزرگراه شهید  همت محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، هندریل های بزرگراه شهید همت  شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی هندریل های این بزرگراه کرد.

رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه شهید همت در محدوده ناحیه 2 انجام شد

حاشیه های کناری بزرگراه نیایش نظافت وپاکسازی شد به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و نظافت و پاکسازی محیط های شهری و بزرگراهی اقدام به رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه شهید همت کرد.

پاکسازی و لایروبی منحول بزرگراه شهید یادگارامام (ره) خروجی همت محدوده ناحیه 2  انجام شد   

پاکسازی و لایروبی منحول خروجی بزرگراه شهید حکیم به اشرفی انجام شد به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این منحول کرد.

پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه یادگار امام(ره) محدوده ناحیه 2 انجام شد

پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه یادگار امام(ره) انجام شد. به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،  واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و بهسازی رشد گیاهان در فضاهای سبز سطح محدوده اقدام به پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه یادگار امام(ره) از بزرگراه جلال تا بزرگراه شهید همت به طول 9 کیلومتر کرد .

لایروبی انهار بزرگراه یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، تمام انهار و جوی های حاشیه غرب به شرق  و شرق به غرب بزرگراه یادگار امام(ره) لایروبی شدند گفتنی است اداره خدمات شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و مبارزه با انباشت لجن و زباله در جوی ها و انهار سطح محدوده اقدام به لایروبی انهار و جوی های این بزرگراه از بزرگراه جلال تا بزرگراه شهید همت کرد.

شست و شو المان های شهری بزرگراه یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد

المان های شهری حاشیه جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام(ره)  شست و شو شدند. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست و دید افقی بهتر شهروندان ، اقدام به شست و شوی المانهای شهری بزرگراه یادگار امام(ره )در حاشیه شمال به جنوب این بزرگراه در لاین غربی از جلال تا همت کرد.

شست و شو المان های شهری بزرگراه یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد

المان های شهری حاشیه شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)  شست و شو شدند. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست  و دید افقی بهتر شهروندان ، اقدام به شست و شوی المانهای شهری بزرگراه یادگار امام(ره )در حاشیه جنوب به شمال این بزرگراه در لاین شرقی از همت تا جلال کرد.

شست و شو گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2

شست و شو گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر گاردریل ها و نرده های  بزرگراه یادگار امام(ره)  از بزرگراه جلال تا شهید همت در لاین شرقی این بزرگراه توسط عوامل خدمات شهری  ناحیه 2 شست و شو  شدند یادآور می شود در این عملیات حدود هزار و 200 متر گاردریل و نرده  شست و شو گردید.

شست و شو گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2

شست و شو گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر گاردریل ها و نرده های  بزرگراه یادگار امام(ره)  از بزرگراه جلال تا شهید همت این بزرگراه توسط عوامل خدمات شهری  ناحیه حدود 8هزار و 100  متر گاردریل و نرده  شست و شو گردید.

شست و شوی پل های عابر پیاده بزرگراه یادگار امام(ره) محدوده ناحیه 2 انجام شد

شست و شوی پل های عابر پیاده بزرگراه یادگار امام(ره) انجام شد به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی2 عدد پل عابر این بزرگراه کرد.

شست و شوی هندریل های بزرگراه یادگار امام(ره) محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، هندریل های بزرگراه یادگار امام(ره) شست و شو شدند به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی هندریل های این بزرگراه کرد.

رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه یادگار امام(ره) در محدوده ناحیه 2 انجام شد

حاشیه های کناری بزرگراه نیایش نظافت وپاکسازی شد به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و نظافت و پاکسازی محیط های شهری و بزرگراهی اقدام به رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه یادگار امام(ره) به طول دوهزار و 700 متر در هر لاین کرد.

حاشیه های کناری بزرگراه شهید حکیم در محدوده ناحیه 2 نظافت و پاکسازی شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2 حاشیه های کناری بزرگراه  حکیم در محدوده ناحیه 2 نظافت و  پاکسازی شد  گفتنی است واحد فضای سبز ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و نظافت و پاکسازی محیط های شهری و بزرگراهی اقدام به رفت و روب و پاکسازی حاشیه های کناری بزرگراه شهید حکیم از اشرقی تا بزرگراه یادگار امام  به متراژ 850 متر در هر طرف   این بزرگراه کرد.

پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید حکیم در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،  پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه شهید حکیم انجام شد گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و بهسازی رشد گیاهان در فضاهای سبز سطح محدوده اقدام به پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه حکیم از اشرقی تا بزرگراه یادگار امام   به متراژ 850 مترکرد .

لایروبی انهار بزرگراه شهید  حکیم در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، تمام انهار و جوی های حاشیه های غرب به شرق و شرق به غرب بزرگراه حکیم  لایروبی شدند گفتنی است اداره خدمات شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و مبارزه با انباشت لجن و زباله در جوی ها و انهار سطح محدوده اقدام به لایروبی انهار و جوی های حاشیه های غرب به شرق و شرق به غرب این بزرگراه از بزرگراه اشرفی تا یادگار کرد

المان های شهری بزرگراه شهید حکیم در محدوده ناحیه 2 شست و شو شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، المان های شهری حاشیه غرب به شرق  بزرگراه حکیم شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست  و دید افقی بهتر شهروندان ،المانهای شهری بزرگراه شهید حکیم در حاشیه غرب به شرق این بزرگراه در لاین جنوبی از بزرگراه اشرفی تا یادگارکرد

گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  شهید  حکیم در محدوده ناحیه 2 شست و شو شدند

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر گاردریل ها و نرده های  بزرگراه شهید همت بزرگراه اشرفی تا بزرگراه یادگار در لاین جنوبی این بزرگراه توسط عوامل خدمات شهری  ناحیه 2 شست و شو  شدند یادآور می شود در این عملیات حدود دو هزار و پانصد و پنجاه متر گاردریل و نرده  شست و شو گردید.

شست و شوی پل عابر پیاده بزرگراه شهید  حکیم محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پل های عابرپیاده  بزرگراه شهید همت  شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر و پاکیزه نگه داشتن معابر عمومی و پل های عابر پیاده سطح محدوه اقدام به شست و شوی پل عابر  پیاده این بزرگراه کرد.

شست و شوی هندریل های بزرگراه شهید حکیم محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، هندریل های  بزرگراه شهید همت  شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی هندریل های این بزرگراه کرد.

نظافت و رفت و روب  بزرگراه شهید حکیم درمحدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 نظافت ورفت و روب حاشیه های  بزرگراه شهید حکیم انجام شد .گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و بزرگراهی سطح محدوده اقدام به نظافت و رفت و روب حاشیه های غرب و  شرق این بزرگراه  به متراژ هشتصد و 50 مترکرد

پاکسازی و لایروبی منحول خروجی بزرگراه شهید حکیم به اشرفی محدوده ناحیه 2  انجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی  و لایروبی منحول خروجی بزرگراه شهید حکیم به اشرفی انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این منحول کرد.

پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه جلال آل احمد درمحدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،  پاکسازی رفیوژ میانی بزرگراه جلال آل احمد انجام شد گفتنی است واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و بهسازی رشد گیاهان در فضاهای سبز سطح محدوده اقدام به پاکسازی رفیوژ میانی این بزرگراه از اشرفی تا یادگار امام (ره) به متراژ هزار و 300  مترکرد .

لایروبی و شست و شوی انهار بزرگراه جلال آل احمد در محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری و مبارزه با انباشت لجن و زباله در جوی ها و انهار سطح محدوده اقدام به لایروبی و شست و شوی انهار انهار بزرگراه جلال آل احمد به متراژ هزار و 300  مترکرد.

شست و شوی و پاکسازی ایستگاه های اتوبوس بزرگراه جلال آل احمد محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان وحفظ نظافت و پاکساری محلات خود و محیط زیست اقدام به شست و شوی و پاکسازی  ایستگاه های اتوبوس بزرگراه جلال آل احمد کرد.

المان های شهری بزرگراه جلال آل احمد در محدوده ناحیه 2 شست و شو شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، المان های شهری حاشیه غرب به شرق  بزرگراه جلال آل احمد  شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و در راستای حفظ محیط زیست  و دید افقی بهتر شهروندان ،المانهای شهری این بزرگراه از اشرفی تا یادگارکرد

گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  جلال آل احمد در محدوده ناحیه 2 شست و شو شدند

گارد ریل ها و نردهای بزرگراه  جلال آل احمد در محدوده ناحیه 2 شست و شو شدند .به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، اداره خدمات شهری ناحیه 2،در راستای حفظ محیط زیست  و پاکسازی چهره شهر اقدام به شست و شوی  گاردریل ها و نرده های  این بزرگراه از اشرفی تا بزرگراه یادگارامام (ره) در لاین جنوبی و شمالی کرد.

شست و شوی پلهای عابر پیاده بزرگراه جلال آل احمد محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پل های عابرپیاده  بزرگراه جلال آل احمد شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی پل عابر  پیاده این بزرگراه کرد.

شست و شوی هندریل های بزرگراه جلال آل احمد محدوده ناحیه 2  انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، هندریل های  بزرگراه جلال آل احمد شست و شو شدند گفتنی است  اداره خدمات شهری ناحیه 2در راستای خدمت رسانی به شهروندان و حفظ  پاکیزگی و نظافت عمومی شهر اقدام به شست و شوی هندریل های این بزرگراه کرد.

شست و شوی  جداول ومخازن  مکانیزه  و زیر مخزنی های بزرگراه جلال آل احمد محدوده ناحیه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2،اداره خدمات شهری ناحیه2  در راستای حفظ نظافت و پاکیزگی  محیط های شهری و گندزدایی از مخازن در سطح محدوده اقدام به شست و شوی  جداول ومخازن  مکانیزه  و زیر مخزنی های بزرگراه جلال آل احمد کرد.

پاکسازی و لایروبی منحول  بزرگراه جلال آل احمد زیر پل یادگار محدوده ناحیه 2 ا نجام شد   

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، پاکسازی  و لایروبی منحول بزرگراه جلال آل احمد زیر پل یادگار انجام شدگفتنی است اداره  خدمات شهری ناحیه 2 در راستای خدمت رسانی به شهروندان و پاکسازی محیط شهری  و زیست محیطی و جلوگیری از انباشت لجن و رشد تکثیر حیوانات مؤذی اقدام به پاکسازی  و لایروبی این منحول کرد.

نظافت و پاکسازی بوستان اشرفی ناحیه 2  انجام شد

نظافت و پاکسازی بوستان اشرفی انجام شد .به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، واحد فضای سبز ناحیه 2در راستای حفظ پاکیزگی محیط های عمومی و رفاه حال شهروندان و نگهداشت پارک ها و بوستان های سطح محدوده خود اقدام به رفت و روب و پاکسازی  وجمع آوری برگ های خشک و شست وشوی سرویس های بهداشتی بوستان اشرفی کرد.

نظافت و پاکسازی بوستان جهاد ناحیه 2  انجام شد

نظافت و پاکسازی بوستان جهاد انجام شد .به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، واحد فضای سبز ناحیه 2در راستای حفظ پاکیزگی و نگهداشت پارک ها و بوستان های سطح محدوده خود اقدام به نظافت و پاکسازی بوستان جهاد کرد.

نظافت و پاکسازی جنگل اقاقیا ناحیه 2  انجام شد

نظافت و پاکسازی جنگل اقاقیا انجام شد .به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 2، واحد فضای سبز ناحیه 2در راستای حفظ و نگهداشت پارک ها و بوستان های سطح محدوده خود اقدام به نظافت و پاکسازی جنگل اقاقیا کرد.