اجرای طرح چکاپ سلامت ویژه پرسنل شهرداری منطقه ۲ با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای پنهان و ارتقای سطح سلامت کارکنان و با حضور ۲۰۰ تن از پرسنل و در زمینه های شنوایی سنجی ،نوار قلب و داخلی توسط پزشکان و متخصصین انجام شد .