رسول کشت پور متولد سال 1341 / کارشناس مدیریت بازرگانی

-  بیش از 15 سال شهردار شهرستانهای استان تهران و شهردار ارومیه

-  مشاور عالی سازمان و رئیس هئیت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیش

- رئیس هئیت مدیره شرکت پارس سازه تامین ، وابسته به شرکت شستا

- شهردار منطقه 2 تهران در دو دوره ( 1378-1382) ، (1396 تاکنون)

-  مولف و محقق مقالات حوزه مدیریت شهری و کتاب ده مولفه مدیریت شهری

-  شهردار نمونه در دو دوره