شهردار منطقه ٢ تهران از تدوين برنامه جامع توسعه كسب و كارهاي نوين در اين منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداری منطقه ٢ ،رسول كشت پورشهردار منطقه 2 با اشاره به لزوم شناسايي فرصت هاي موجود شهري ، ظرفيت ها و مزيتهاي نسبي هر منطقه از شهر تهران گفت: طي ٢ ماه گذشته با بررسي هاي كارشناسي  گسترده به سرپرستي يك تيم مجرب كسب و كار، شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و مزيت هاي نسبي منطقه ٢ براي توسعه كسب و كار آغاز گرديد كه سه حوزه اصلي و تعدادي زيربخش مرتبط با آنها شناسايي شد و به دنبال آن برنامه ريزي هاي لازم جهت تشويق و زمينه سازي استقرار آن در دستور كار قرار گرفته است.

شهردار منطقه 2  با اشاره به زيرساختها و پتانسیل های منطقه  از حيث علمي و دانشگاهي، تجاري ، اداري و مالي ، شاخصه هاي جمعيت شناختي و زيرساختهاي It-based، هدف فاز نخست اين برنامه ها را راه اندازي هسته هاي توسعه استارت آپي در شمال و جنوب منطقه ٢ با محوريت مراكز دانشگاهي و مشاركت مالي شركتهاي معتبر پيشرو در اين حوزه ها ذكر كرد و همچنين بر برنامه ريزي بلندمدت براي راه اندازي مركز مالي تهران تاكيد نمود.

وی با يادآوري اهميت و جايگاه ابزارها و بازارهاي مالي بعنوان موتور پيشران اقتصادي ، به بسترهاي مهيا و درحال رشد اينگونه كسب و كار در گستره منطقه ٢ تهران اشاره و در اين خصوص خاطرنشان كرد: با عنايت به موقعيت ويژه منطقه اخيراً نگاه بسياري از كمپانيهاي مالي به استقرار در اين منطقه جلب شده و شاهد ميزباني از دفاتر مجموعه هاي معتبر و مرتبط با اين زمينه هستيم كه با بررسي و تعامل صورت گرفته ، واحدي مجزا براي ساماندهي سينرژيك و تسهيلگري در اين زمينه إيجاد نموده ايم و مصمم هستيم اين موضوع را به فرصتي ويژه براي رشد GDP منطقه و كليت شهر تهران تبديل نماييم؛ در اين خصوص مطالعات تطبيقي بمنظور استقرار مركز مالي درخور شهر تهران صورت پذيرفته که متناسب با پيشرفت پروژه ، اطلاع رسانيهاي تكميلي صورت خواهد گرفت.

شهردار منطقه ٢ تهران در پايان از تشريح و انتشار نقشه جامع توسعه كسب و كار در منطقه در آينده نزديك خبر داد.