گزارش تصويري //شهروندان محله آسمانها با سامانه نظارت همگاني 1888 در سراي محله آسمانها آشنا شدند.
1397/7/17به گزارش دفتر سامانه 1888 شهرداري منطقه   : 2اين جلسه آموزشي با حضور کارشناس سامانه 1888 با هدف آشنايي بيشتر شهروندان در سراي محله آسمانها برگزار شد. گفتني است در اين جلسه ضمن آشنايي شهروندان با فعاليتهاي سامانه، اطلاعاتي در زمينه نحوه ثبت پيام و مصاديق شکايت، پيشنهاد، تقدير و تشکر و پيگيري آن رد و بدل شد و هدايايي به رسم يادبود به ايشان تقديم گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

print
rating
  نظرات