در میان برج ها فضای سبز ایجاد کنند در تاریخ 26و 97/6/24
1397/7/3

موضوع شرح درخواست شهروند
(تقاضا، انتقاد و ...)
متن جوابیه
 

تهیه جوابیه توسط
معاونت
نام جراید تاریخ چاپ جوابیه در
جرایدprint
rating
  نظرات