رفع سدمعبر خیابان شهید ابراهیمی
1397/3/30

رفع سد معبر خیابان شهید ابراهیمی موضوعی هست که باید بررسی و حل شود و شهروندان محترم در این منطقه خواستار بررسی این موضوع شده اند

print
rating
  نظرات