یاس طاووسی
یاس طاووسی
1394/4/21

یاس طاووسی

نام علمی :Spartium   junceum

خانواده :Papilionaceae

طاووسی درختچه ای مقاوم دربرابرسرما وانواع آفات وامراض می باشد.  شاخه هایش همانند نی توخالی است که پس از انشعاب به شاخه های کوچکتر به رنگ سبز پررنگ درمی آیند. ساقه های آن دارای تعداد کمی برگهای کوچک وباریک سبز مایل به آبی یافاقد آنها میباشد. گلهای زرد پروانه شکل ومعطر آن در اردیبهشت ماه وگاهی هم درغیر فصل درانتهای شاخه هایی که بیش از 30 سانتی متر طول داردرشد می کنند . این گیاه در انواع خاکها ، مناطق گرم وخشک وکم آب رویش خود رابه خوبی رشد می کند .هرس آن دراواخرزمستان انجام می شود.تکثیرآن از طریق بذر  وقلمه از شاخه های اصلی دربهار وپاییز انجام میگیرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.