آگهی مناقصه عمومی شماره 65-56-98

تاریخ انتشار : 1398/6/11 | تعداد بازدید: 76

پیرو آگهی مناقصه شماره 65-56-98  بدینوسیله تاریخ آخرین روز دریافت تحویل پاکات از  98/6/20 به تاریخ یکشنبه 98/6/24 اصلاح و اعلام می گردد./
فایل های پیوست شده
آگهی مناقصه عمومی 65-56-98