آگهی مزایده عمومی 5-98

تاریخ انتشار : 1398/5/27 | تعداد بازدید: 192

پیرو آگهی مزایده شماره 5-98 ، تاریخ آخرین روز دریافت تحویل پاکات از 98/6/5 به تاریخ 98/6/10 اصلاح می گردد.
فایل های پیوست شده
آگهی مزایده عمومی 5-98