1. آقای عزیزاله نظری

  سوابق تحصیلی :
  سوابق کاری : شهردار منطقه دو

 2. آقای عابد ملکی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 3. آقای اسد فاضل

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 4. آقای سید امیر عباس بهاری

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 5. آقای رضا نگهبان

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 6. آقای ارشاد منش

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 7. آقای طاهائی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 8. آقای کشت پور

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 9. آقای الیجانی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 10. آقای موسوی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو

 11. آقای متشرعی

  سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  سوابق کاری : قائم مقام شهرداری منطقه یک شهردار منطقه دو