رفع سدمعبر خیابان شهید ابراهیمی

(1397/3/30)


رفع سد معبر خیابان شهید ابراهیمی موضوعی هست که باید بررسی و حل شود و شهروندان محترم در این منطقه خواستار بررسی این موضوع شده اند


print

تعداد مشاهده :98

rating
  نظرات