ناحيه 8//پلاکاردهاي غيرمجاز و تاريخ گذشته سطح ناحيه 8 جمع آوري شد

(1397/2/26)پلاکاردهاي غيرمجاز و تاريخ گذشته سطح ناحيه 8 جمع آوري شد

به همت واحد زيبا سازي بنرها و پلاکاردهاي غير مجاز و تاريخ گذشته در سطح خيابانهاي ناحيه 8 جمع آوري شدند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: واحد زيبا سازي ناحيه در يک طرح جهادي اقدام به جمع آوري پلاکاردها و بنرهاي غير مجاز  و تاريخ گذشته در سطح خيابانهاي ناحيه نمود..

واحد فضاي سبز اداره خدمات شهري ناحيه از حذف علف هاي هرز رفيوژ بلوار فرحزادي در ناحيه 8 خبرداد.
 
  به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو ، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: واحد فضاي سبز  اداره خدمات شهري ناحيه نسبت به حذف علف هاي هرز واقع در رفيوژ مياني بلوار فرحزادي   به منظور زيبا سازي مناظر شهري و آبخوري بهتر گياهان اقدام نمود
 
چمن زني بوستانهاي سطح ناحيه 8

اداره خدمات شهري ناحيه 8 نسبت به چمن زني بوستانهاي سطح ناحيه اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومي منطقه دو، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت: در راستاي حفظ شادابي چمن بوستانها و جلوگيري از رشد علف هاي هرز واحد خدمات شهري نسبت به چمن زني بوستان نيما  اقدام کرد.

print

تعداد مشاهده :29

rating
  نظرات