ناحيه 8//کارگاه آموزشي مقابله با استرس و کنترل خشم در سراي محله اسمانها در ناحيه 8 برگزار شد

(1397/2/26)
کارگاه آموزشي مقابله با استرس و کنترل خشم در سراي محله اسمانها در ناحيه 8 برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، مجيد فلاح شهردار ناحيه 8 بيان داشت:  در راستاي رشد وارتقاء آموزش هاي شهروندي واحد آموزش اداره اجتماعي و فرهنگي با همکاري سراي آسمانها اقدام به برگزاري کارگاه مقابله با استرس و کنترل خشم با حضور شهروندان در سراي محله اسمانها کرد.


کارگاه آموزشي تفکر خلاق و تفکر انتقادي در سراي محله اسمانها در ناحيه 8 برگزار شد .
 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت:  درراستاي رشد وارتقاء آموزش هاي شهروندي واحد آموزش اداره اجتماعي و فرهنگي با همکاري سراي آسمانها اقدام به برگزاري کارگاه تفکر خلاق و تفکر انتقادي با حضور شهروندان در سراي محله آسمانها کرد
 
کارگاه آموزشي حل مساله و جسارت نه گفتن در سراي محله آسمانها در ناحيه 8

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو، مجيد فلاح  شهردار ناحيه 8 بيان داشت:  درراستاي رشد وارتقاء آموزش هاي شهروندي واحد آموزش اداره اجتماعي و فرهنگي با همکاري سراي آسمانها  اقدام به برگزاري کارگاه حل مساله و جسارت نه گفتن با حضور شهروندان در سراي محله آسمانها  کرد

print

تعداد مشاهده :24

rating
  نظرات