ناحيه 2//عمليات علف تراشي جنگل حيدري محله پونک ناحيه 2 انجام شد

(1397/2/26)
 عمليات علف تراشي جنگل حيدري  محله پونک ناحيه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، علف تراشي جنگل حيدري انجام شد .گفتني است واحد فضاي سبز اداره خدمات شهري ناحيه 2، در راستاي آماده سازي بستر خاک جهت کاشت و رشد بهتر گياهان سطح محدوده اقدام به علف تراشي جنگل حيدري کرد.

خشکه زني  و رفع خطر از درختان خشکيده محله طالقاني ناحيه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، خشکه زني محله طالقاني انجام شد. گفتني است واحد فضاي سبز اداره خدمات شهري ناحيه 2 ،در راستاي  زيبا سازي و توسعه فضاي سبز اقدام به  خشکه زني محله طالقاني کرد .

عمليات چمن زني رمپ شمالي و جنوبي همت  محدوده ناحيه 2 انجام شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 2، چمن زني رمپ شمالي و جنوبي همت  انجام شد .گفتني است واحد فضاي سبز اداره خدمات شهري ناحيه 2، در راستاي آماده سازي بستر خاک جهت کاشت و رشد بهتر گياهان سطح محدوده اقدام به چمن زني رمپ شمالي و جنوبي همت  کرد.
print

تعداد مشاهده :24

rating
  نظرات