خطوط BRT

خط: خط 4
مبدا : پایانه جنوب
مقصد: چهار راه پارک وی

ایستگاههای BRT

تعداد ایستگاه : 7

پایانه های اتوبوسرانی

پایانه میدان صنعت

شرکتهای خصوصی

ماه پیما ایرانیان
مسیر سبز فرادیس
فراترابر مهدی
تاکسی بی سیم ایرانیان

ایستگاههای عادی
206
تعداد کل اتوبوس های منطقه
288
تعداد ایستگاههای اتوبوس
216
تعداد ایستگاههای مجهز به سرپناه
51
تعداد ایستگاههای مجهز به مانیتور