علیرضا عطایی رزومه email

پيگيری و هماهنگی منطقه ای جهت استقرار نظام جامع پايش و ارزيابی عملكرد سازمانی
تشكيل منظم كميته نظارت بر عملكرد منطقه و تهيه گزارش و تحليل های مديريتی از چگونگی عملكرد واحدهای تابعه شهرداری منطقه
بكارگيری روش های نوين و استاندارد ارزيابی عملكرد در راستای نظام جامع پايش و ارزيابی عملكرد سازمانی
بررسی، تبيين و پيشنهاد استانداردهای لازم جهت ارزيابی شاخص های عملكردی در حوزه های مختلف
تدوين شاخص های عملكردی منطقه ای و هماهنگی آن با اهداف و پايش ميزان پيشرفت در جهت دستيابی به هدف در سطح منطقه در چارچوب نظام جامع پايش
و ارزيابی عملكرد سازمانی و برنامه های مصوب ساليانه
تعيين استانداردهای منطقه ای و محلی براي هر شاخص به منظور سنجش عملكرد و همچنين مقايسه آن با ارقام عملكرد گذشته
سنجش عملكرد بر اساس استانداردهای ابلاغی و اهداف مدون در فرآيند برنامه ريزی يا مقادير تعيين شده در برنامه و بودجه مصوب ساليانه
پايش و تهيه گزارش های مديريتي و عملكردي با استفاده از سامانه هاي مستقر در منطقه
بررسي روايي و پايايي شاخص هاي(سنجه هاي) انتخاب شده به منظور شناسايي ، طبقه بندي و تحليل و به حداقل رساندن خطاها
گردآوري داده هاي سنجش و ارزيابي عملكرد با روش هاي متعارف موجود و بهره گيري از فناوري هاي نوين عملياتي در چارچوب نظام جامع پايش و ارزيابي
عملكرد سازماني.
بررسي و ارائه پيشنهاد جهت بروز رساني و محلي سازي شاخص هاي پايش و ارزيابي عملكرد
پردازش و تحليل اطلاعات بدست آمده و تهيه گزارش هاي دوره اي منظم( ماهانه، فصلي، شش ماهه، سالانه و ....) از عملكرد منطقه در حوزه هاي مختلف
بررسي سوابق عملكردي و اعطاي امتياز سالانه جهت ايجاد انگيزش و كاهش قابل ملاحظه كم كاري و نيز بهبود كلي حضور كاركنان
مسئوليت پيگيري استقرار مديريت دانش در منطقه
كنترل پروژه هاي مصوب بودجه ساليانه با استفاده از سامانه مديريت و كنترل پروژه در حوزه منطقه
راهبري سامانه مديريت و كنترل پروژه در سطح منطقه، بررسي مستمر صحت اطلاعات و ارائه پيشنهادات موثر در زمينه توسعه سامانه كنترل پروژه و فيلدهاي جديد
و كاربردي براي اخذ نتايج هر چه بهتر در وظايف مرتبط.
تهيه و تحليل كارنامه هاي عملكردي دوره اي (هفتگي، ماهيانه، فصلي و ساليانه) واحدهاي تابعه منطقه بر اساس شاخص هاي ابلاغي منطبق با برنامه – بودجه -اعتبارات
همكاري در مستند نگاري پروژه هاي شاخص و خاص شهر تهران در منطقه