منطقه 2 شهرداری تهران با راه اندازی کمیته سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی از تمامی سرمایه گذاران داخلی وخارجی در حوزه مدیریت شهری استقبال می نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند پیشنهادات سرمایه گذاری خود را در قالب فرم های اولیه به شرح ذیل تکمیل و به دبیر خانه سرمایه گذاری تحویل نمایند. برای کسب هر گونه اطلاعات با شماره تلفن 96032493 تماس حاصل فرمایید.