مجتبی سرپله

مختصری از شرح وظایف این حوزه به این شرح است : اخذ سیاست های کلان مدیریت شهری و تدوین برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت منطقه با هماهنگی مبادی ذیربط و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ، تدوین بودجه سالیانه منطقه بر اساس نیاز ها و اولویت های موجود ، اظهار نظر اعتباری در خصوص درخواست های جاری و عمرانی واحد های مختلف ، تعهد اعتبار و نظارت بر عملکرد بودجه بر اساس بخشنامه بودجه سنواتی و آئین نامه های مالی ، تهیه گزارشات برنامه ای و بودجه ای جهت ارائه به مدیریت منطقه و حوزه های ستادی شهرداری تهران ، مدیریت بر سامانه اعتبار و بودجه منطقه ،ورود اطلاعات،به روزرسانی و ارائه گزارش های مدیریتی از طریق سامانه مذکورو ...

افزودن محتوا...