محمد علی مزدارانی رزومه

 

۱- اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره تشکیلات و بهبود رو شها
۲- انجام مطالعات مورد نیاز و بررسی پیشنهادهای حوزه های مختلف در خصوص ساختار ، سازمان ، فرآیندها و فعالیت های  منطقه و نواحی تابعه
۳- مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی
۴- اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی
۵- شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع  ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ
۶- گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز
۷- پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه
۸- پایش مستمر نظام ها ، فرآیندها و روش های انجام کار و فعالیت
۹- نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی و نواحی تابعه
۱۰ - نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استاندارد  کیفیت و بهبود روش هاو فرآیندها
۱۱- بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحاء آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها
۱۲-انجام کلیه امور ی که حسب قوانین و مقررات از جانب مقام مافوق ارجاع می گردد

جلسه بررسی ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای نواحی ، ناحیه 2
   1396/10/11

جلسه بررسی ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای نواحی ، ناحیه 3
   1396/10/11

جلسه بررسی ساختار تشکیلاتی و فرآیندهای نواحی ، ناحیه 4
   1396/10/11

تدوین گزارش نهایی فرآیند جابه جایی نیروی انسانی در منطقه 2
   1396/4/27