حرف شهردار با مردم

منطقه دو تهران دارای پتانسیل هایی همچون گردشگری علمی، ورزشی و درمانی، تفرجگاهی، فرهنگی-مذهبی، شهرسازی مدرن می باشد به طوری که این منطقه را پیشرو در شاخص های توسعه شهری مبدل نموده است.

ما معتقدیم، می بایست برندینگ این منطقه به گونه ای توسعه یابد که: شعار ما «برو دو» و انتخاب شما سکنی گزیدن در این منطقه شهری باشد.

همچنین برای برخورداری از شهری پاک و شهروندی مشارکت جو منطقه دو به دنبال استقرار توسعه پایدار و هوشمندسازی شهر بوده و ایجاد حسن تعلق محیطی در شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

به همین منظور با حمایت از استارت آپ هایی همچون (پیدو، زیست اپ و...) نقش تسهیل گر و شتاب دهنده را ایفا نموده است. از دیگر اقدامات منطقه کمک به شکل گیری و توسعه مدارس سبز، مدارس هوشمند و... می باشد که در کنار شهروندسازی و توسعه فرهنگ شهرنشینی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش ترافیک از اهداف کلان این منطقه به شمار می رود.

و اما این اهداف محقق نمی گردد مگر با مشارکت، تعامل شهروندان، مفاخر و نخبگان این منطقه.

مدیریت شهری منطقه دو ایده ها و اندیشه های نوآورانه و فاخر کلیه ذینفعان شهر را با دل و جان پذیراست و از ایده ها و توانمندی های شهروندان در جهت ارتقاء 10 اصل کلیدی مولفه های شهری یعنی «مدیریت درآمد، مدیریت هزینه، مدیریت نظارت، شهر پاک، شهر روان، شهر سبز، شهر با هویت، شهروندان مشارکت پذیر، تربیت مدیران مشارکت جو و تقویت مدیریت کارفرمایی» استقبال می نماید.


  • ایمیل: shahrdar.region2@tehran.ir
  • تلفن دفتر شهردار: (+٠٢١)-٩٦٠٣٢٠١٤