شرح وظایف معاونت توسعه منابع انسانی

  • برنامه ریزی اجرایی در راستای سیاست ها ، تدابیر و مقررات ابلاغی مرتبط با منابع انسانی انجام امور اداری، پرسنلی، کارگزینی، رفاهی، درمانی و خدماتی منطقه بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر حسن اجرای آن ها
  • نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت در چارچوب نظام آموزش کارکنان شهرداری و دستورالعمل های ابلاغی مدیریت اطلاعات منابع انسانی شاغل در منطقه و به روز نگه داشتن آن
  • پیگیری و رسیدگی به امور ایثارگران و فرزندان شاهد شاغل در منطقه طبق قوانین و دستورالعمل های ابلاغی برنامه ریزی اجرایی در جهت ارتقاء سلامت اداری و افزایش بهره وری کارکنان در منطقه
  • پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه
  • تهیه گزارش های دوره ای و مقطعی از فعالیت های حوزه منابع انسانی
  • نظارت بر اجرای منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران و ایجاد زمینه مناسب و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در منطقه
  • بررسی، تنظیم و پیشنهاد بودجه مربوط به معاونت منابع انسانی منطقه
  • انجام سایر اموری که در حدود وظایف از سوی مقام مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد.
غلامحسن شقاقی

ادارات و واحدهای تابعه

اداره آموزش

کبری برون

امور اداری و کارگزینی

رضا احمدی