مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پروانه تخریب،نوسازی و پروانه ساختمان
 1.  اصل و تصویر سند مالکیت
 2.  اصل بنچاق و تصویر آن برگه A4
 3.  اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری
 4.  حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان
 5.  اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
 6.  اصل و تصویر وکالتنامه شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی در صورت مراجعه وکیل
 7.  اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 8.  اصل و تصویر صورت مجلسی تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشد.
 9.  اصل و تصویر آخرین پروانه یا گواهی صادر شده توسط شهرداری
 10.  فیشهای آب برق گاز و تلفن.
 11.  ارایه رای کمیسیون ماده 12 جهت مشخص شدن نوع زمین های بالای 1000 متر مربع.
 12.  نقشه 1/2000 طرح تفصیلی که محل ملک توسط مالک بر روی نقشه مشخص گردیده است.
 13.  ارایه گواهی 6و8 زمین شهری جهت زمینهای بایر زیر 1000 متر مربع
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه:
تعداد ستون
تنظیمات جستجو: بستن