مریم حسن پور رزومه

تامین نیازمندی های سخت افزاری ونرم افزاری سطح منطقه

 راه اندازی،به روز رسانی ونگهداری کلیه سیستمهای سخت افزاری تحت شبکه

رعایت استانداردهای اعلام شده ازسوی سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران

 شناسایی ،جمع بندی وبه روزرسانی نیازهای آماری سطح منطقه

ارائه گزارشات یکپارچه آماری

تولید محتوا، نگهداری و فعالیت های مرتبط با پرتال منطقه

 تهیه وتولید نقشه های موضوعی وموردنیاز

 اهتمام به پیروی از کلیه دستورالعمل های ارجاعی از مقامات مافوق