محيط زيست شهرداري منطقه٢ يكي از واحدهاي تحت نظارت حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست منطقه ٢ بوده كه در سال ١٣٨٦ با هدف رصد كليه فعاليتهاي خدماتي شهرداري منطقه از جمله فعاليتهاي خدمات شهري، فضاي سبز، بازيافت و تفكيك زباله از مبدأ، زيباسازي، ساماندهي صنايع و مشاغل مزاحم، فعاليتهاي عمراني، ترافيكي، شهرسازي و ... و انطباق آنها با معيارهاي نظام مديريت محيط زيست و اخذ گواهينامه استاندارد ايزو١٤٠٠١ ايجاد شد.اين واحد در اولين گام و به جهت سيستماتيك كردن نظارت و كنترل كليه فعاليتهاي مؤثر بر محيط زيست، كاهش آلودگيهاي زيست محيطي، صرفه جوئي در مصرف منابع و انرژي، تقليل پيامدهاي زيست محيطي ناشي از روند فعاليت پيمانكاران و تأمين كنندگان، پرسنل و شهروندان منطقه تصميم به استقرار نظام مديريت محيط زيست براساس معيارهاي استاندارد ايزو١٤٠٠١ نمود كه در اين راستا پس از تعيين و تدوين خط مشي زيست محيطي شهرداري منطقه و مدون نمودن نظامنامه، روشهاي اجرائي و دستورالعمل ها تدوین گردید. نهايتاً در مورخه ٢بهمن ماه سال ١٣٨٧ پس از ٢ روز مميزي سخت و موشكافانه توسط مميزان شركت گواهي دهنده ( ارزيابان كيفيت خاورميانه به نمايندگي از شركت بين المللي OQS اطريش ) منطقه٢ اولین بار موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ايزو١٤٠٠١ گرديد. منطقه ٢ اولين منطقه شهرتهران بود كه نواحي ٩گانه آن نيز به صورت مجزا موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ايزو١٤٠٠١ می شدند. دركنار اجراي فازهاي اخذ گواهينامه بحث آموزش معاونين، شهرداران نواحي، رؤساي ادارات، پرسنل، پيمانكاران، تأمين كنندگان و شهروندان جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه محيط زيست با جديت تمام پيگيري شد

مستندات نظام مدیریت محیط زیست استاندارد ایزو ١٤٠٠١ منطقه ٢ بازنگری شده در سال ١٣٩٥ منطقه ٢ اولین منطقه شهر تهران دارنده گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ١٤٠٠١OQS از اطریش که نواحی ٩ گانه آن موفق به دریافت گواهینامه ایزو ١٤٠٠١ به صورت مجزا شده اند .

 

از آنجا كه گواهينامه صادره براي مدت ٣سال به شرط تمديد پس از مميزي هاي مراقبتي سالانه مي باشد، نگهداري گواهينامه مزبور در منطقه و نواحي ٩گانه و ايزو محور كردن كليه فعاليتها مهمتر از اخذ گواهينامه بوده لذا واحد محيط زيست منطقه به محض اخذ گواهينامه، قراردادهاي مربوط به نگهداري گواهينامه را منعقد و تلاشهاي مضاعف خود را در راستاي تمديد گواهينامه در سالهای گذشته آغاز نمود. تاكنون فعاليتهاي زير در راستاي سيستم مزبور در منطقه ٢ به اجرا در آمده است: الف- ارتقاء بهداشت محيط ورفع چالشهاي زيست محيطي. ب- تربيت مميزان داخلي استاندارد ايزو١٤٠٠١ . پ - ايجاد پارك انرژي و ساختمان انرژی. ت - توسعه فرهنگ عمومي در استفاده از انرژيهاي نو. ث - هوشمندسازي سيستم كنترل موتورخانه ساختمانهاي منطقه. ج- طرح بازچرخاني آب و جانمايي پكيجهاي كوچك تصفيه فاضلاب. چ- ارتقاء شاخصهاي زيست محيطي قنوات و مسيلها. ح- بكارگيري انرژي خورشيدي در پاركهاي منطقه. خ- استفاده از تله زباله گير درمنطقه. د – شرکت در نمایشگاهها و همایشهای زیست محیطی. ذ – تشکیل کانونهای محیط زیست یرای محلات جهت تشویق به توسعه مشارکتهای عمومی در مباحث زیست محیطی. پس از ابلاغ ویرایش جدید استاندارد ایزو ١٤٠٠١ (نسخه ٢٠١٥) کلیه مدارک و مستندات بر این اساس تغییر و مباحثی چون ارزیابی چرخه حیات (LCA) و مدیریت ریسک به قالب استانداردی منطقه افزوده شد.در حال حاضر از سال ٨٧ که منطقه برای اولین بار موفق به دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ١٤٠٠١ گردیده ٩ سال می گذرد و در سالجاری منطقه برای اولین بار نسخه جدید استاندارد را به اجرا در خواهد آورد.