شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • انجام اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی و سازماندهی ،هماهنگی،هدایت و كنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصاد شهری در حوزه شهرداری منطقه
 • شفاف سازی و ایجاد انضباط مالی در كلیه واحد های منطقه .
 • اجرای طرح جامع درآمد های پایدار حسب ابلاغ مصوبات از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران .
 • كنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در سطح منطقه و نظارت بر استفاده بهینه از اموال .
 • كنترل و نظارت بر رعایت كلیه قوانین و مقررات دستورالعملها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجرای صحیح آیین نامه های ابلاغی معاونت مالی و اقتصاد شهری
 • هدایت انجام كلیه امور مالی منطقه با رعایت كامل قوانین و مقررات جاری و تهیه گزارشات عملكرد مالی ترازها به منظور ارائه به مافوق سازمانی و مبادی ذیربط
 • هدایت و نظارت بر دریافت عوارض شهرداری سطح منطقه بر اساس سیاست ها و مقررات ابلاغی از اداره كل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
 • شناسایی ظرفیت های منابع درآمدی و فرصت های اقتصادی حوزه شهرداری منطقه و معرفی آنها با تهیه گزارشات توجیهی .
 • هدایت ثبت و مستندسازی مكانیزه رویدادهلی مالی براساس نظام حسابداری .
 • برنامه ریزی هدایت سیستم های محاسبه بهای تمام شده خدمات و پیشنهاد به روزرسانی قیمت ها .
 • اقتصاد سازی عملكرد حوزه تحت سرپرستی با رعایت صرفه جویی و استفاده بهینه از دارایی ها .
 • كنترل و نظارت بر انجام كلیه امور پشتیبانی(سفارشات،تداركات،انبارداری،توزیع،و ثبت اموال منطقه ) .
 • كنترل و نظارت بر اداره و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات شهرداری تهران .
 • هدایت انجام مزایده مناقصه در سطح منطقه و نظارت بر اجرای صحیح آنها و رعایت ضوابط و مقررات و قوانین جاری ابلاغ شده .
رضا عابدینی

ادارات و واحدهای تابعه

واحد تدارکات و پشتیبانی

مسلم پری زاده

واحد بهای تمام شده

محدثه ردایی

اداره درآمد

علی شیخ اردبیلی

اداره حسابداری

هادی رشیدی