شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت هماهنگی و برنامه ریزی جزء تاثیر گذار ترین معاونت های شهرداری است که سیاست گذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در امور مربوط به برنامه های جامع و کلان ، زیر ساخت های آمار و اطلاعات و سیستم های یکپارچه مدیریت اطلاعات ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، سیستم ها و روش ها ، بودجه ریزی و تامین اعتبار ، ارزیابی و کنترل عملکرد و الگوهای مدیریتی نوین شهرداری را برعهده دارد.

اهم وظایف این معاونت عبارتند از :

  • سرپرستی ، تنظیم و کنترل و نظارت و کنترل و نظارت عالیه بر کلیه طرح های شهرداری در زمینه چگونگی رفع نیازمندی های شهری شهروندان
  • مطالعه و بررسی های مستمر در رابطه با اصلاح و ارتقاء سیستم ها ، روش ها ، استانداردها و دستورالعمل های اجرایی و مدیریتی
  • ارتباط مداوم با کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، ارگان ها ، دانشگاهها ، موسسات علمی و آموزش به منظور تبادل اطلاعات علمی و بکارگیری تجربیات آنها در شهرداری منطقه در ارتباط با برنامه ریزی ها و تشخیص نیازها
  • تهیه طرحهای جامع در ارتباط با خودکفائی مالی شهرداری منطقه و شناخت بالقوه و بالفعل جدید درآمدزا برای شهرداری منطقه
  • ارائه برنامه های اصولی و منطقی جهت افزایش هرچه بیشتر منابع مالی اثر بخش و پایدار
  • ارائه برنامه های آموزشی پیشرفته و اهتمام در اعتلای سطح دانش و آگاهی و رشد فکری و تکامل معنوی کلیه کارکنان شهرداری منطقه
  • ارائه رهنمود های لازم در رابطه با سیاست های مالی شهرداری منطقه و برنامه ریزی های موثر در راستای تهیه و تنظیم بودجه شهرداری منطق از طریق شناخت منابع مالی و درآمدزا
  • تحقیق در ارتباط با همسویی و هماهنگی منابع مالی و هزینه های شهرداری منطقه و انطباق اصولی دو مورد فوق با همدیگر
  • نظارت مستقیم و راهبردی بر اجرای بودجه و پروژه های در دست اقدام
  • ایجاد زیرساخت های اطلاعات مدیریتی لازم مانند بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی در سیستم های مدیریت اطلاعات
زهرا مبینی کشه

نقشه فرآیندهای شهرداری منطقه دو

 

ادارات و واحدهای تابعه

اداره برنامه و بودجه

مجتبی سرپله

اداره پایش و ارزیابی عملکرد

علیرضا عطایی

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

مریم حسن پور