شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک
 • دریافت برنامه ها و سیاستهای كلان شهرداری در زمینه حمل و نقل و ترافیك و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.
 • كنترل و نظارت بر رعایت كامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام لازم جهت اجرای صحیح كلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران در سطح منطقه.
 • تشخیص نیازهای منطقه در زمینه پروژه های عمرانی بهبود عبور و مرور و ترافیك از قبیل احداث و بازسازی معابر، احداث پاركینگ، احداث پل و ... و كنترل و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت موانع فیزیكی و اصلاح هندسی معابر و تقاطعها و انجام سایر طرحهای ترافیكی نظیر نصب و نگهداری و زمانبندی چراغهای راهنمائی، نصب تابلوها و علائم ایمنی، ایجاد پل عابر، خط كشی معابر و ... بر اساس برنامه های ابلاغی و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافیك مركز.
 • نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحی و اجرای مسیرهای ویژه برای سالخوردگان، معلولین، كودكان و ...
 • دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان از طریق آموزش مفاهیم ترافیكی و روش صحیح استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی.
 • كنترل نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تلاش در جهت كاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل و همكاری با سایر واحدهای ذیربط.
 • دستور اقدامات مقتضی جهت همكاری و مشاركت با مركز معاینه فنی خودروها در خصوص تعیین مكانهای مناسب جهت مراكز معاینه و بازرسی و پیگیری رفع نواقص وسائط نقلیه در آن مركز.
 • انجام هماهنگی های لازم با عوامل راهنمایی و رانندگی در جهت اعمال مقررات، نصب تابلوها وعلائم انتظامی و بررسی سیستم شبكه ها.
 • همكاری با معاون فنی وعمرانی منطقه در صدور مجوز حفاری و نظارت بر عملیات سازمانهای حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابیر ایمنی از قبیل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ایمنی و غیره.
 • انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری كلیه تاسیسات حمل و نقل و ترافیك معابر منطقه.
 • شركت و اظهار نظر ترافیكی در كمیسیونهای داخلی در خصوص تثبیت، تعریض و تقلیل گذرها طبق ضوابط مربوطه.
 • صدور مجوز تغییرات فیزیكی در سطح معابر منطقه (سواره رو و پیاده رو) وجلوگیری از هر گونه تغییرات بدون مجوز.
 • مشاركت و همكاری با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، بهبود روشها و سیستمها وارائه گزارش عملكرد واحدهای تحت سرپرستی.
 • نظارت بر جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی كلیه آمار و اطلاعات حمل و نقل و ترافیك منطقه با هماهنگی معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بكارگیری در امر برنامه ریزی و تهیه بانكهای اطلاعاتی منطقه.
 • نظارت بر كار كارشناسان و كارمندان ادارات تابعه.
 • پیشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه.
 • تشویق كاركنان حوزه تحت سرپرستی.
 • انجام سایر اموری كه در حدود وظایف از طرف مقام مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد.
امیرحسین حیدرنیا

ادارات و واحدهای تابعه

اداره فنی - مهندسی

مریم احمدی

اداره نظارت و اجرا

عبداله نوروزیان

اداره حمل و نقل عمومی

مرتضی عشقی صابرپور