شرح وظایف معاونت خدمات شهری و محیط زیست

 • دريافت برنامه‌ها و سياستهای كلان شهرداري در زمينه نظافت و پاكسازی شهر و امور فضای سبز و برنامه‌ريزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و ساير واحدهای ذيربط.
 • كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداری تهران و اقدام لازم جهت اجرای صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی معاون خدمات شهری شهرداری مركز درسطح منطقه.
 • انتخاب پيمانكاران خدمات شهری و فضای سبز بر اساس آئين‌نامه‌ها و ضوابط معاون خدمات شهری مركز و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
 • رسيدگی به شكايات اهالی در ارتباط با مزاحمت اماكن و كارگاههاي غيربهداشتی و مشاغل مزاحم و همكاری با شركت ساماندهی صنايع و مشاغل مزاحم جهت رفع مزاحمت اين مراكز از طريق انتقال وجابجائی آنها به محلهای مناسب و ساير اقدامات لازم.
 • نظارت و كنترل اداره امور ايستگاههای خدمات شهری و تعيين محل مناسب جهت ايجاد ايستگاههای جديد و كنترل و نظارت بر احداث آنها.
 • نظارت و كنترل بر اداره امور نواحی منطقه. نظارت بر كنترل امور ساختمان سازی در سطح منطقه و ارائه گزارشهای لازم به معاون شهرسازی منطقه. نظارت و كنترل بر برف روبی معابر وانجام اقدامات و پيش‌بينی‌های لازم به منظور مقابله با حوادث طبيعی (سيل، زلزله، طوفان) و غيرطبيعی (آتش‌سوزي) در محدوده وظايف منطقه.
 • نظارت و كنترل بر جلوگيری از سد معبر و نصب آگهی در محلهای غيرمجاز، گردش احشام و تخليه زباله و نخاله در معابر و معرفي دوره گردها وساير عوامل محل رفاه شهروندان به مراجع ذيصلاح.
 • انجام اقدامات لازم به منظور بررسی مستمر وضعيت تونلها، كانالها و مسيلها و اقدام جهت لايروبی به موقع آنها.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تشويق و ترغيب عموم به درختكاری و حفظ و نگهداری و ايجاد فضای سبز.
 • نظارت برنماسازی و پلاك كوبی معابر و شماره گذاری اماكن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و پاك كردن آگهی از محلهای غيرمجاز وهرگونه اقدامی كه در نظافت و زيباسازی منطقه موثر باشد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه.
 • مشاركت و همكاری با معاون هماهنگی و برنامه ريزی منطقه جهت تهيه، تنظيم و اجراي بودجه، بهبود روشها و سيستمها و ارائه گزارش عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.
 • نظارت بر جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی كليه آمار و اطلاعات مربوط به نظافت، فضای سبز و زيباسازی منطقه با هماهنگی معاون هماهنگی و برنامه ريزی جهت بكارگيری در امر برنامه ريزی و تهيه بانكهای اطلاعاتی مربوطه.
 • پيشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه.
 • تشويق كاركنان حوزه تحت سرپرستی.
 • انجام ساير اموری كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع يا تفويض اختيار می گردد.
سید امیر ناصر هراتی

ادارات و واحدهای تابعه

اداره زیباسازی

شایان جعفرنژاد

اداره ساماندهی صنایع و مشاغل

--

واحد نگهداری مسیلها

مسئول واحد


قسمت خدمات شهری

--

قسمت فضای سبز

محمدرضا غلامیان کیسمی

اداره مدیریت پسماند

معصومه رضایی

اداره محیط زیست و توسعه پایدار

رضا مقدم