شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی

 • دریافت برنامه ها و سیاستهای كلان شهرداری در زمینه فعالیتهای عمرانی و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط .
 •   کنترل و نظارت بر رعایت كامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و همچنین سایر ضوابط فنی مرتبط در كلیه مراحل مطالعه، طراحی و اجرای پروژه ها و اقدام جهت اجرای صحیح كلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی معاون فنی و عمرانی شهرداری مركز در سطح منطقه
 • طراحی و اجرای پروژه ها و اقدام جهت اجرای صحیح كلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی معاون فنی و عمرانی شهرداری مركز در سطح منطقه.
 • نظارت بر طراحی و اجرای كلیه پروژه های عمرانی منطقه نظیر احداث و توسعه معابر، پاركینگ، پارك و مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی،
 • طرحهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و ، بر اساس برنامه های ابلاغی و یا اعلام نیاز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظارت كامل آنهابا رعایت دستورالعملها و ضوابط فنی معاون فنی و عمرانی شهرداری مركز.
 • نظارت بر تعیین نحوه انجام و ارجاع كار و برآورد قیمت كارشناسی برای انجام پروژه ها با رعایت ضوابط مربوطه.
 • انتخاب پیمانكاران واجد صلاحیت و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارك پیمان با هماهنگی واحد حقوقی و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.
 • كنترل و نظارت بر اجرای صحیح پروژه های عمرانی و رسیدگی به صورت وضعیتها مطابق دستورالعملهای معاون فنی و عمرانی مركز.
 • پیشنهاد خلع ید از پیمانكاران فعالیتهای عمرانی به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشریفات مربوط به خلع ید و خاتمه پیمان.
 • صدور مجوزهای حفاری در ارتباط با تاسیسات زیر بنایی و عمومی شهر در سطح منطقه با رعایت كامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی و مرمت بازسازی آنها با هماهنگی معاون حمل و نقل و ترافیك منطقه.
 • نظارت بر تهیه گزارشهای پیشرفت كار پروژه های عمرانی برای مقام ما فوق.
 • مشاركت و همكاری با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، بهبود روشها سیستمها و ارائه گزارش عملكرد واحدهای تحت پرستی.
 • جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی كلیه آمار و اطلاعات فعالیتهای عمرانی منطقه با هماهنگی معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بكارگیری در امر برنامه ریزی و تهیه بانكهای اطلاعاتی مربوط.
 • كنترل و نظارت بر كار كارشناسان و كارمندان ادارات تابعه. پیشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه.
 • تشویق كاركنان حوزه تحت سرپرستی.
 • سایر اموری كه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار میگردد
محمد رضا کرمی

ادارات و واحدهای تابعه

اداره دفتر فنی

محمد رضا وفایی

اداره توسعه و نگهداشت فنی

سجاد سلیمی

اداره رسیدگی فنی

منصور شریف