شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری

 • دریافت برنامه ها وسیاستهای کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.
 • کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سطح منطقه.
 • ايجاد هماهنگي بين ادارات تابعه و نظارت و كنترل آنها.
 • كنترل و بررسي فعاليتهاي جاري و انجام شده در مورد پروانه‌هاي صادره پايان‌كار، عدم خلاف، امور كسب و تفكيك و غيره در چارچوب مقررات موجود.
 • ابلاغ كليه بخشنامه‌ها به كارمندان ادارات تابعه.
 • نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي ـ صدور پروانه‌هاي ساختماني، ديواركشي، اضافه‌اشكوب، اضافه بنا، تعميرات اساسي، امور كسب، صدور گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار ساختمان و غيره در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي و مقررات موجود.
 • رسيدگي و پاسخ به استعلامهاي درخواستي از شهرسازي. رسيدگي و پاسخ به شكايات واصله و صدور دستورات مقتضي در جهت رفع نارضايتيها در مورد مسائل شهرسازي.
 • مشاركت و همكاري با معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي منطقه جهت تهیه و تنظيم و اجراي بودجه و بهبود روشها و سيستمها در چارچوب فعاليت واحدهاي تحت سرپرستي.
 • نظارت و كنترل بر امور جمع‌آوري، سازماندهي و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات شهرسازي و معماري منطقه با هماهنگي معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي منطقه جهت بكار گيري در امر برنامه‌ريزي و تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوطه.
 • صدور دستور مقتضي در خصوص ارسال پرونده‌هاي خلاف ساختماني به اداره كل امور اجرايي كميسيونهاي ماده صد طبق ضوابط مربوطه.
 • صدور دستور مقتضي در خصوص استعلام از سازمانها و دستگاهها در مورد طرحهاي موضوعي، موضعي و اجرايي دستگاههاي مذكور كنترل و نظارت بر كار كارشناسان و كارمندان ادارات تابعه.
 • پيشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه تشويق كاركنان حوزه تحت سرپرستي.
 • انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد.
محمد حسین مظفریان

ادارات و واحدهای تابعه

قسمت صدور پروانه

تیمور جلالی

قسمت بازرسی و نظارت فنی

شهاب الدین فرزاد

اداره اجرای احکام

بهرام حاتمی

قسمت بازدید

سمانه احدی