اسد فاضل
91-89
 
عزیزاله نظری
96-94
 
سید امیرعباس بهاری
89-86
 
عابد ملکی
94-91

شهرداران زمان خدمت
رضا نگهبان 84-86
آقای ارشاد منش 83-84
آقای طاهائی 82-83
آقای کشت پور 79-82
آقای الیجانی 78-78
آقای موسوی 68-78
آقای متشرعی 64-68